Free Social Icons

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Continue Reading

Tự nuôi cá sạch

Hệ Aquaponics là một sự cộng sinh tổng hợp của cá, vi khuẩn và thực vật. Chất thải của cá sẽ là phân bón cho cây nên kích thước bể cá và số lượng cá rất quan trọng. 

Xem thêm...

Tự trồng rau sạch

Chậu trồng cây và bể cá là 2 phần quan trọng nhất của mô hình Aquaponics. Tuy nhiên để cây và cá phát triển tốt thì chậu cây và bể cá phải theo một tỷ lệ phù hợp.

Xem thêm

  • 1
  • 2